Zásady ochrany osobních údajů

Jaké osobní údaje klienta Integart.cz shromažďuje a zpracovává a za jakým účelem?

Osobní údaje, zpracovávané za účelem realizace smluvního vztahu:

 • osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, příp. datum narození, podpis, u klienta-fyzické osoby podnikatele též adresu, daňové identifikační číslo a IČ);
 • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
 • údaje o využívání služeb – údaje o sjednání a využívání služeb Integart.cz (např. údaje o telefonických hovorech, záznamy komunikace s klientem).

Osobní údaje, zpracovávané za účelem marketingu – zasílání kalendárií, nabídek na kurzy či informací o našich akcích nebo dalších, které Integart.cz zpracovává na základě oprávněného zájmu správce po dobu trvání smluvního vztahu + 3 let
nebo se souhlasem klienta, pokud není klientem:

 • e-mail a jméno a historii vzájemných kontaktů.

Souhlas se uděluje na dobu 3 let, lze jej však kdykoliv odvolat.

Z jakých zdrojů Integart.cz osobní údaje získává?

 • Ve většinové míře přímo od klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;

Jakým způsobem Integart.cz zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Integart.cz disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu Integart.cz osobní údaje poskytuje?

 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy
 • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv Integart.cz, např. soudům, soudním exekutorům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 • specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel“), které pro Integart.cz.  provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů); za zpracovatele vybírá Integart.cz po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která jí poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů;

Jaká jsou práva klienta ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů?

Práva subjektu osobních údajů daná Nařízením GDPR, články 15 -22 jsou tyto: právo být informovaný, právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost, právo vznést námitku a práva související s automatizovaným rozhodováním a profilováním. Právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam se může klient obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Uplatnit svá práva či případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas, změnit jeho rozsah či požádat o výpis lze některým z následujících způsobů:

 • návštěvou Integart.cz;
 • e-mailovou zprávou s předmětem GDPR na: objednavky@integart.cz, zavoláním na informační linku +420 552 309 949;
 • písemně na adresu Integart.cz.
 • tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Integart.cz. www.integart.cz.
 • s pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je klient seznámen při uzavírání smluvního vztahu,

Jak Integart.cz informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

 • tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Integart.cz. www.integart.cz.
 • s pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je klient seznámen při uzavírání smluvního vztahu,